REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.wzornikarchitekta.pl .

2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Strona jest bazą produktów budowlanych, wnętrzarskich, zagospodarowania terenu i zieleni, instalacyjnych itp.

4. Strona jest przeznaczona do zamieszczania produktów związanych z jej tematyką w celu ich skatalogowania i zestawienia ze sobą w danej kategorii. Nie jest sklepem internetowym.

5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) danych osobowych – oznacza to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adresIP,

2) producencie - oznacza to użytkownika, który zamieszcza na stronie produkty będące jego własnością,

3) stronie - oznacza to stronę internetową, której dotyczy niniejszy regulamin,

4) użytkowniku – oznacza to osobę, która dokonała rejestracji,

5) właścicielu – oznacza to administratora i operatora strony internetowej.


§2

Podstawowe obowiązki użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej oraz przeznaczeniem strony.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z pkt. 2 i 3 właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej szkody, a w przypadkach rażącego naruszenia może zablokowac uzytkownika, co odbiera mu mozliwosc zalogowania sie na stronie.


§3

Podstawowe uprawnienia użytkownika

1. Producenci mogą dobrowolnie zamieszczać na stronie produkty będące ich własnością. Procedurę dodawania produktów określa §4 niniejszego regulaminu.

2. Produktów nie mogą dodawać użytkownicy z grupy: Student.

3. Producenci przy dodawaniu produktów mają możliwość zaproponowania właścicielowi nowej, nieistniejącej kategorii .

4. Wszyscy użytkownicy mają możliwość komentowania poszczególnych produktów zamieszczonych na stronie z zastrzeżeniem pkt. 8.

5. Użytkownicy mogą oceniać produkty w skali od 1 do 6 oraz zmieniać wcześniejszą ocenę. Regulacja ta nie dotyczy producentów.

6. Użytkownicy mogą dodawać produkty do ulubionych. Regulacja ta nie dotyczy producentów.

7. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §2 pkt. 2 i 3 użytkownik ma możliwość zgłoszenia się do właściciela w celu dobrowolnego usunięcia konta.

8. Komentarze wulgarne i niezwiązane z tematem mogą zostać usunięte przez właściciela po uprzednim ich rozpatrzeniu.


§4

Procedura dodawania produktów

1. Dodawanie produktów jest przewidziane wyłącznie dla użytkowników należących do grup: Producenci, Współpraca branżowa z uwzględnieniem zdania pierwszego § 3 pkt. 1.

2. Producent, Współpraca branżowa przy dodawaniu produktów jest zobowiązany do zamieszczenia:

1) opisu produktu,

2) zdjęcia produktu,

Dobrowolnie mogą zamieścić również:

1) pliki PDF detali projektowych,

2) pliki AutoCAD.

3. Dodany produkt jest sprawdzany przez właściciela, który decyduje o jego akceptacji.

4. Zaakceptowanie produktu przez właściciela skutkuje umieszczeniem go w bazie i staje się on widoczny dla wszystkich użytkowników.

5. Produkty umieszcza się w przypisanych dla nich kategoriach z uwzględnieniem uprawnienia przewidzianego w §3 pkt. 3.

6. Edycja i przenoszenie produktów między poszczególnymi kategoriami jest dokonywana przez właściciela w wyjątkowych przypadkach.

7. Na stronie znajduje się odsyłacz do strony producenta wraz z załączonymi zdjęciami, plikami oraz opisem.

8. W przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych, które poddają w wątpliwość dany produkt, właściciel ma możliwość:

1) usunięcia produktu z bazy lub

2) przeniesienia zaakceptowanego produktu do poczekalni do czasu rozpatrzenia sprawy, jeżeli wątpliwości zostały zgłoszone przez użytkowników.

9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za produkty łamiące regulamin, zamieszczane przez użytkowników.


§5

Profil użytkownika

1. Po zalogowaniu w profilu użytkownika widoczne są tylko podstawowe dane osobowe, które podał przy rejestracji.

2. Wszelkie dane oraz hasło mogą być modyfikowane przez danego użytkownika.

3. Użytkownik może dodawać na swoim profilu opis, obrazki, avatar, logo, tworzyć bazę produktów ulubionych oraz dodawać nowe produkty zgodnie z §4 niniejszego regulaminu.


§6

Newsletter

1. Podczas rejestracji każdy użytkownik zostaje automatycznie zapisany do newslettera.

2. Osoby, które nie są użytkownikami strony, mogą zapisać się do newslettera na stronie głównej.


§7

Wyróżnienie produktów

1. Wyróżnienie produktów w trakcie rozwoju strony jest czynnością nieodpłatną.

2. Sposoby wyróżnienia produktów:

1) kafelki na stronie głównej- opcja kilkudniowa,

2) na Facebooku - prezentacja danego produktu z wykorzystaniem strony utworzonej na Facebooku,

3. Wyświetlanie partnerów strony nie jest płatne, ale uzależnione od zgody obu stron.

4. W sprawie wyróżnienia produktu należy kontaktować się z właścicielem strony.


§8

Ochrona prywatności

1. Właściciel, będący administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101 , poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.

2. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.

3. Hasła dostępu nie należy podawać innym osobom. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować.


§9

Postanowienia końcowe

1. Właściciel dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie daje gwarancji , że strona będzie działać bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek uwag należy skontaktować się z właścicielem za pomocą danych określonych w zakładce kontakt.

3. Właściciel ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

4. W razie zmiany regulaminu będzie on umieszczany na stronie w celu zaakceptowania przez zarejestrowanych dotychczas użytkowników.